Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

|Hem | Nyhetsbrev | AD domar | Offentligt tryck |  
         
    Krav på att nyanlända invandrare accepterar erbjudet lämpligt arbete

I promemorian "Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus" föreslås att en nyanländ invandrare som deltar i etableringsinsatser och som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Läs mera >>

Skolor inspekteras över hela landet

Arbetsmiljöverket startar en flerårig inspektionsinsats på grund- och gymnasieskolans område. Skadlig stress, hot och våld, buller och dålig ventilation. Det är några exempel på arbetsmiljöproblem inom skolans område. Arbetsmiljöverket startar nu en stor tillsyn där 30 procent av alla landets skolor ska inspekteras till och med år 2016 för att förbättra arbetsmiljön. Utöver skolorna får alla stora skolhuvudmän inspektionsbesök av Arbetsmiljöverket. Skolan är landets största arbetsplats sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen

Läs mera >>Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

I Departementstencilen "Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring" lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslagets huvudpunkter kan sammanfattas i: Efterkontroller, straffsanktionerad uppgiftsskyldighet för arbetsgivare avseende anställningsvillkor, direktåtkomst för Migrationsverket till vissa myndigheters register och kompletterande återkallelsebestämmelser. Dessutom ges utländska arbetstagare ett utökat skydd genom en förlängd omställningsperiod och bättre information om sina rättigheter.

Läs mera>>

SKL-rapporter om lön, karriär och arbetsmiljö i välfärdsjobben

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar tre nya rapporter om lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö i kommuner, landsting och regioner.

Hur ser det ut?

Vad kan bli bättre?

Jobbet och lönen - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Läs mera>>

Jobbet och arbetsmiljön hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Läs mera>>

Jobbet och karriären hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?
Läs mera>>

Tre rapporter om kvinnor sjukfrånvaro

Tre rapporter om kvinnors sjukfrånvaro visar bland annat att orsakerna till kvinnors höga sjukfrånvaro är komplicerad och att risken för sjukskrivning bland mammor ökar framför allt efter andra barnet.

I Försäkringskassans rapport sägs bland annat följande: Resultaten visar att det finns en ökad risk att kvinnan sjukskrivs i de fall kvinnan utför den största delen av arbetet i hemmet, och kvinnans ställning på ar-betsmarknaden är minst likvärdig med mannens.

Detta resultat stöder hypotesen att dubbelarbete i meningen att kvinnan har ett huvudansvar för hem och familj samtidigt som hon förvärvsarbetar i hög utsträckning kan leda till ökad risk för sjukskrivning. Här kan ytterligare studier verifiera och fördjupa kunskapen.

Rapport från Försäkringskassan: Kvinnors sjukfrånvaro >>

Rapport från Karolinska Institutet: Barnafödande, sjuklighet och sjukfrånvaro >>

Rapport av Heléne Thomsson: Kvinnors sjukfrånvaro, en genusanalys >>

Stred uppsägningen diskrimineringslagen och anställningsskyddslagen

En bussförare hade drabbats av hjärninfarkt. Efter genomförd arbetsträning och i samband med återgång i lönearbete sägs han upp från sin anställning.

Arbetsdomstolen prövade talan genom att dela upp fallet i sex punkter. På alla punkter utom en menade domstolen att det inte förelegat diskriminering. På den punkten som man var kritisk till hur bolaget handlat menade man att bolaget borde ha förstått att bussföraren efter arbetsträning skulle komma tillbaka i reellt lönearbete någon gång efter sommaren 2011 och borde därför ha tänkt på detta vid schemaläggningen som skedde i maj samma år.

Av arbetsträningen framkom att han, när han väl skulle återgå i lönearbete, inte kunde arbeta heltid och inte heller tidiga morgnar och att han måste ha en ledig dag mitt i veckan. Men detta hade ändå ingen större betydelse, menar domstolen. Det var inte skäligt att kräva att bolaget skulle ha vidtagit dessa åtgärder. Arbetsdomstolen avslog DO:s talan.

Läs AD 2013:78>>Graviditet - könsdiskriminering

En kvinna som erbjudits anställning som säljare hade sedan hon meddelat arbetsgivaren att hon var gravid inte tillträtt tjänsten. Kvinnan gjorde gällande att bolaget återtagit anställningserbjudandet med anledning av graviditeten. Fråga var om bolaget gjort sig skyldigt till könsdiskriminering och brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

DO gjorde gällande att bolaget gjort sig skyldigt till dels könsdiskriminering, dels brott mot föräldraledighetslagen, genom att återta sitt erbjudande om anställning till P.C. Domstolen menade att det var DO som skulle visa att bolaget återtagit erbjudandet. Arbetsdomstolen prövade därför först frågan om vad som utspelade sig under telefonsamtalet. Några rättsliga utgångspunkter

Enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som söker arbete hos arbetsgivaren eller som är arbetstagare där. Enligt 1 kap. 4 § samma lag avses med diskriminering bland annat direkt diskriminering. Med direkt diskriminering avses bland annat att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön. I 6 kap. 3 § finns vidare en bestämmelse om bevisbörda. Bestämmelsen innebär att den som anser sig ha diskriminerats ska visa omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad. Om sådana omständig-heter visas, ska svaranden visa att diskriminering inte har förekommit, t.ex. att ett missgynnande inte har samband med könstillhörigheten.

Enligt 16 § föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbets-sökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga. Även i föräldraledighetslagen finns en bestämmelse om bevisbörda. I 24 § anges att om en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som ska visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten.

Arbetsdomstolen fann att det inte var visat att bolaget tagit tillbaka sitt erbjudande varför det inte kunde föreligga diskriminering.

Läs AD 2013:74>>Skadestånd på grund av missgynnande enligt föräldraledighetslagen

En arbetsgivare krävde att en arbetstagare som anmält ledighet med tillfällig föräldrapenning skulle uppvisa läkarintyg avseende barnets sjukdom. Sedan arbetstagaren motsatt sig detta tilldelades en varning, bl.a. för olovlig frånvaro den aktuella dagen.

Arbetsdomstolen fann att bolaget genom att varna arbetstagaren för frånvaro på grund av föräldraledighet brutit mot 16 § föräldraledighetslagen och arbetstagaren därför hade rätt till allmänt skadestånd enligt 22 § samma lag. Vad bolaget anförde om att hon inte missgynnats i jämförelse med andra anställda i en liknande situation föranledde inte annan bedömning. Arbetsdomstolen fann att arbetstagaren har missgynnats i strid med 16 § föräldraledighetslagen.

Läs AD 2013:63>>

 

Föregående nyhetsbrev

Teman

Diskriminering

Ny bok
Forskning visar att förskolechefer och rektorer är viktiga för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag. Det är enkelt sagt, men svårare att genomföra.

Att leda mot skolans mål belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, målstyrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans kontext och övergripande skeenden. Del två belyser ledarskapsfrågor. I bokens avslutande del ger författarna olika ledarperspektiv på skolans praktik.

Olof Johansson är professor i statsvetenskap

 

 

Skoljuridik

Kunskap om vad lag och förordning kräver kan göra det lättare att skilja på vad som ska göras, vad som är estetiska frågor och vad skolan har för rättsliga avsikter. Denna bok behandlar skoljuridik, dvs regler som gäller specifikt för förskolan, skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger även också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor bör ha åtminstone grundläggande kunskaper om: förvaltningsrätt inkl. offentlighet och sekretss, familjerätt, straffrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt samt viss arbetsrätt och processrätt.
Boken behandlar även den nu dominerande styrformen för förskolan och skolan - mål- och resultatstyrning - och rektorsrollens utveckling.

Liber Förlag

 Finns nu i en tredje omarbetad upplaga

Arbetsrätt passar som lärobok vid högskolans juridiska introduktionskurser och i annan utbildning i grundläggande arbetsrätt. Ett annat användningsområde är facklig utbildning och personalutbildning för anställda som behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt.  
 
     
Polisen - verksamhet och arbete
Vad gör Polisen – och varför?
Polisens verksamhet griper över en mängd olika områden i det svenska samhället, och det har blivit allt svårare att avgränsa vad som är kärnan i polisarbetet. Utgångspunkten för denna bok är att polisen därför är i allt större behov av mångvetenskapliga perspektiv och kunskaper. Boken ska alltså inte läsas som en handbok med facit för polisarbete, utan som ett bidrag till att belysa polisen utifrån olika teoretiska perspektiv.
 

 

 

Prenumerera