Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

|Hem | Nyhetsbrev | AD domar | Offentligt tryck |  
         
    Jobbskatteavdrag, arbetslöshetsersättning och löner

Helge Bennmarker, Lars Calmfors och Anna Larsson Seim har i en uppsats (IFAU Working Paper 2013:12) undersökt sambandet mellan å ena sidan löneökningar och å andra sidan förändringar i nettoersättningsgraden samt ett antal andra variabler under perioden 2006-2009. Dataunderlaget utgörs av cirka 100 000 pers

Läs sammanfattning>>

Läs hela rapporten>>

Expertrapport om löner håller inte måttet

Vi har granskat den nyligen släppta IFAU-rapporten om lönebildning och också haft viss kontakt med författarna utan att få några begripliga svar på våra frågor. Detta är problematiskt då studien enligt vår bedömning har stå stora brister att det överhuvudtaget inte går att dra de slutsatser som forskarna gör, skriver Göran Zettergren och Roger Mörtvik, TCO.

Läs Brännpunkt>>7,5 procent av de svenska ungdomarna varken arbetar eller studerar

Andelen svenska ungdomar som varken arbetade eller studerade eller deltager i arbetsmarknadspolitiska program var 7,5 procent vilket är lägre än EU-genomsnittet. I Bulgarien utgjorde denna grupp 21,8 procent av befolkningen 15-24 år. Även i länder som Italien, Irland, Spanien och Grekland och Rumänien var andelen ungdomar i NEET-gruppen hög – över 17 procent. Nederländerna var det land där lägst andel av ungdomarna, 3,8 procent, varken arbetade, studerade eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Studerande utgjorde cirka hälften av de arbetslösa ungdomarna i Sverige

Läs mera>>

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Statens skolverk fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och uppföljning på yrkesintroduktion, utveckling av yrkesintroduktion av varierande längd och dokumentation av yrkeskunskaper I arbetet ska Skolverket samråda med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan och med relevanta branscher.

Läs mera>>

Hotfull och aggressivt uppträdande mot chef

 En arbetstagare hade uppträtt hotfullt och aggressivt mot sin chef och använt ett olämpligt språkbruk. Han hade vidare vägrat svara på frågor om sina arbetsuppgifter. Arbetsdomstolens fann att arbetsgivaren haft skäl att ingripa mot arbetstagarens agerande. De man inte gjorde var att undersöka bakgrunden till det inträffade och övervägt om problemen hade kunnat lösas utan att arbetstagaren skildes från anställningen. Att arbetsgivaren inte försökt omplacera arbetstagaren eller vidta andra åtgärder för att komma till rätta med problemen sågs såsom försvårande för arbetsgivaren. Saklig grund förelåg ej.

Läs mera: AD 2013 nr 53>>

 

Aktuellt nyhetsbrev

Teman

Diskriminering

Ny bok
Forskning visar att förskolechefer och rektorer är viktiga för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag. Det är enkelt sagt, men svårare att genomföra.

Att leda mot skolans mål belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, målstyrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans kontext och övergripande skeenden. Del två belyser ledarskapsfrågor. I bokens avslutande del ger författarna olika ledarperspektiv på skolans praktik.

Olof Johansson är professor i statsvetenskap

 

 

Skoljuridik

Kunskap om vad lag och förordning kräver kan göra det lättare att skilja på vad som ska göras, vad som är estetiska frågor och vad skolan har för rättsliga avsikter. Denna bok behandlar skoljuridik, dvs regler som gäller specifikt för förskolan, skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger även också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor bör ha åtminstone grundläggande kunskaper om: förvaltningsrätt inkl. offentlighet och sekretss, familjerätt, straffrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt samt viss arbetsrätt och processrätt.
Boken behandlar även den nu dominerande styrformen för förskolan och skolan - mål- och resultatstyrning - och rektorsrollens utveckling.

Liber Förlag

 Finns nu i en tredje omarbetad upplaga

Arbetsrätt passar som lärobok vid högskolans juridiska introduktionskurser och i annan utbildning i grundläggande arbetsrätt. Ett annat användningsområde är facklig utbildning och personalutbildning för anställda som behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt.  
 
     
Polisen - verksamhet och arbete
Vad gör Polisen – och varför?
Polisens verksamhet griper över en mängd olika områden i det svenska samhället, och det har blivit allt svårare att avgränsa vad som är kärnan i polisarbetet. Utgångspunkten för denna bok är att polisen därför är i allt större behov av mångvetenskapliga perspektiv och kunskaper. Boken ska alltså inte läsas som en handbok med facit för polisarbete, utan som ett bidrag till att belysa polisen utifrån olika teoretiska perspektiv.
 

 

 

Prenumerera