Lag om medbestämmande i arbetslivet
Lag om anställningsskydd
Arbetsmijölagen
Anställningsförordning
Arbetstidslag
Lag om ersättning och ledighet för närståendevård
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Föräldraledighetslag
Lag om fullmaktsanställning
Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
Lag om offentlig anställning
Semesterlag
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning