ARBETSDOMSTOLEN

Dom nr 97/02, mål nr A xxxxx2, 2002-09-25  Handelsanställdas förbund, Stockholm och G M, Örkelljunga ./. Js Skor i Örkelljunga Aktiebolag, Örkelljunga, angående förhandlgsvägran, lönefordran m.m.

Domen kommer te att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 97/02

2002-09-25 Mål nr A xxxxx02

Stockholm

KÄRANDE

1. Handelsanställdas Förbund, Box 1146, 111 81 STOCKHOLM

2. G M, ÖRKELLJUNGA

Ombud för båda: Förbundsjuristen M L,

LO-TCO Rättsskydd AB, Box 1155, 111 81 STOCKHOLM

SVARANDE

Js Skor i Örkelljunga Aktiebolag, 556307-0480,

Stockholmsvägen 11, 286 31 ÖRKELLJUNGA

Ombud: Advokaten B A, Parkgatan 2, 261 31 LANDSKRONA

SAKEN

förhandlgsvägran, lönefordran m.m.

______________________

Mellan parterna gäller te kollektivavtal.

I en ansökan om stämng mot Js Skor i Örkelljunga Aktiebolag (bolaget) den 26 april 2002 har Handelsanställdas Förbund (förbundet) och G M yrkat att Arbetsdomstolen skall förplikta bolaget att dels till G M utge uppsägngslön klusive semesterersättng och allmänt skadestånd dels till förbundet utge allmänt skadestånd. Bolaget har bestritt yrkandena.

Förbundet och G M har som grund för s talan anfört följande. G M har haft en tillsvidareanställng i bolaget. Under hennes uppsägngstid har bolaget te betalat den uppsägngslön hon haft rätt till enligt hennes dividuella anställngsavtal. gen semesterersättng har heller utgått avseende ovanstående lönefordran. Fordran har förfallit till betalng. Genom detta förfargssätt har bolaget brutit mot semesterlagen och därmed skall allmänt skadestånd utgå till G M för den kränkng som har skett. Bolaget har även förändrat G Ms arbetstider som en bestraffng för att G M sade upp sig. Genom detta förfarande har bolaget brutit mot medbestämmandelagen och för denna kränkng skall allmänt skadestånd utgå till G M. Genom att vägra att medverka och delta i förhandlg med förbundet den 22 februari 2002 har bolaget att utge allmänt skadestånd till förbundet för den kränkng av medbestämmandelagen som har skett.

Sedan bolaget förelagts att komplettera sitt svaromål har parterna meddelat att de träffat en förlikng i enlighet med domsbilaga 1 (uteslutes här). De har gemensamt begärt att Arbetsdomstolen stadfäster förlikngen i dom.

Domskäl

Det föreligger te hder mot att stadfästa den mellan parterna träffade förlikngen.

Domslut

Arbetsdomstolen stadfäster den mellan parterna enligt domsbilaga 1 träffade förlikngen.

Ledamot: M L

Postadress Telefon E-post

Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

103 11  STOCKHOLM Telefax

Besöksadress 08-617 66 15

Stora Nygatan 2 A och B