ARBETSDOMSTOLEN

Dom nr 42/02, mål nr B xxxxx, 2002-03-27  JI, Stockholm ./. Connex Tunnelbanan Aktiebolag, Stockholm angående uppsägning.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

 

ARBETSDOMSTOLEN                                       DOM                                    Dom nr 42/02

                                                                                2002-03-27                          Mål nr B xxxxx

                                                                                Stockholm

KLAGANDE

JI, 621009-2513, c/o advokaten M P, adress som nedan

Ombud och rättshjälpsbiträde: advokaten M P, Box 22032, 104 22 STOCKHOLM

MOTPART

Connex Tunnelbanan Aktiebolag, 556401-0030, Box 1222, 111 82 STOCKHOLM

Ombud: advokaten A M, Box 1670, 111 96 STOCKHOLM

SAKEN

uppsägning

ÖVERKLAGAD DOM

Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 15 december 2000 i mål nr T xxxxx-98

Tingsrättens dom, se bilaga, uteslutes här.

JI har yrkat bifall till sin talan vid tingsrätten samt befrielse från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnader där.

Connex Tunnelbanan Aktiebolag (bolaget) har bestritt ändring och yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Därvid har M Å och K G hörts på nytt. Förhöret vid tingsrätten med JI har på begäran av honom själv förebringats genom uppspelning av tingsrättens bandupptagning. JI har liksom vid tingsrätten som skriftlig bevisning åberopat den tingsrättens dom, meddelad den 24 november 2000, genom vilken K G dömts för förtal. Bolaget har upplyst att Svea hovrätt i dom den 7 december 2001 med ändring av tingsrättens angivna dom har ogillat det av JI väckta enskilda åtalet mot K G.

Parterna har till utveckling av sin talan i allt väsentligt anfört detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom.

 

DOMSKÄL

Vad som förekommit i Arbetsdomstolen föranleder ingen annan bedömning än den tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom skall därför fastställas.  

DOMSLUT

1. Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens dom.

2. JI förpliktas att till Connex Tunnelbanan Aktiebolag utge ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med sjuttontusensexhundra (17 600) kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt M P till tolvtusensjuhundraåttiotvå (12 782) kr för arbete.

 

Ledamöter: I Ä, P A och E P. Enhälligt.

Sekreterare: K M