ARBETSDOMSTOLEN

Dom nr 21/06, mål nr A xxxxx05, 2006-02-15  Tjänstemannaförbundet HTF och T S, Hisings Backa ./. Vision Office Technology AB i konkurs, Göteborg angående förhandlingsvägran m.m.

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

ARBETSDOMSTOLEN TREDSKODOM Dom nr 21/06

2006-02-15 Mål nr A xxxxx/05

Stockholm

KÄRANDE

1. Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM

2. T S, HISINGS BACKA

Ombud för båda: chefsjuristen M L, Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM

SVARANDE

Vision Office Technology AB i konkurs, 556668-4642, Andra Långgatan 19, 413 28 GÖTEBORG

SAKEN

Förhandlingsvägran m.m.

______________________

Tjänstemannaförbundet HTF (förbundet) och T S har framställt yrkanden och angett grunder på sätt som framgår av stämningsansökan, se domsbilaga (uteslutes här).

Arbetsdomstolen utfärdade den 2 december 2005 stämning i målet med erinran om att tredskodom kunde komma att meddelas om skriftligt svaromål inte inkom inom föreskriven tid, dvs. tre veckor efter delgivning. Vision Office Technology AB i konkurs (bolaget), som delgavs stämningen den 18 januari 2006, har inte avhörts.

Bolaget försattes i konkurs av Göteborgs tingsrätt genom beslut den 30 november 2005. Konkursförvaltaren har förklarat att konkursboet inte avser att inträda i rättegången.

Kärandena har yrkat att talan bifalls genom tredskodom. De har vidare yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Domskäl

Eftersom bolaget inte inkommit med skriftligt svaromål inom föreskriven tid och då kärandenas framställning av omständigheterna i målet innefattar laga skäl för yrkandena skall talan bifallas genom tredskodom. Yrkad ersättning för rättegångskostnader framstår som skälig.

Domslut

1. Arbetsdomstolen förpliktar Vision Office Technology AB i konkurs att till Tjänstemannaförbundet HTF utge allmänt skadestånd med femtiotusen (50 000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 18 januari 2006 till dess betalning sker.

2. Arbetsdomstolen förpliktar Vision Office Technology AB i konkurs att till T S utge lön, sjuklön och uppsägningslön med fjortontusensjuhundrasextiofem (14 765) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 2005 till dess betalning sker.

3. Arbetsdomstolen förpliktar Vision Office Technology AB i konkurs att till T S utge semesterersättning med ettusensjuhundrasjuttioen (1 771) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 25 juli 2005 till dess betalning sker.

4. Arbetsdomstolen förpliktar Vision Office Technology AB i konkurs att till T S utge allmänt skadestånd med femtusen (5 000) kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 18 januari 2006 till dess betalning sker.

5. Arbetsdomstolen förpliktar Vision Office Technology AB i konkurs att ersätta Tjänstemannaförbundet HTF och T S för rättegångskostnader med fjortontusen (14 000) kr avseende ombudsarvode jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Rätt till återvinning

Vision Office Technology AB i konkurs har rätt att hos Arbetsdomstolen söka återvinning inom en (1) månad från den dag då domen meddelades. Söks återvinning inom denna tid tas handläggningen upp på nytt. Annars står domen fast. Ansökan om återvinning skall göras skriftligt hos Arbetsdomstolen.

Ledamot och sekreterare: A R

Postadress Telefon

Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

103 11  STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Besöksadress 08-617 66 15

Stora Nygatan 2 A och B