ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/08

Mål nr B XX/07

 

 

 

 

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

 

ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 16/08

2008-02-13 Mål nr B XX/07

Stockholm

 

KLAGANDE

JONFAB AB (med tidigare firma Gävle Luftbehandling AB), 556340-7542, Sätrahöjden 40, 806 33 GÄVLE

Ombud: advokaten FN, Box 1432, 111 84 STOCKHOLM

MOTPART

R P, KUNGSGÅRDEN

Ombud: advokaten S E, Box 7315, 103 90 STOCKHOLM

SAKEN

Uppsägning

ÖVERKLAGAD DOM

Gävle tingsrätts dom den 2 mars 2007 i mål nr T 2497-06

______________________

Tingsrättens dom, se domsbilaga 1 (uteslutes här).

JONFAB AB (bolaget) har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla R Ps ogiltighetstalan avseende uppsägning på grund av personliga skäl. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att R Ps talan ska bifallas har bolaget yrkat att det allmänna skadeståndet ska jämkas till i första hand noll kr eller i andra hand till det lägre belopp som domstolen finner skäligt. Bolaget har vidare yrkat att R P ska ersätta bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten.

R P har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Härefter har parterna träffat en förlikning enligt en skriftlig och av parterna undertecknad överenskommelse, se domsbilaga 2 (uteslutes här). Parterna har vidare hemställt att Arbetsdomstolen ska undanröja tingsrättens dom och stadfästa förlikningen genom dom.

Domskäl

Förutsättningar föreligger att stadfästa den av parterna träffade förlikningen.

Domslut

Med undanröjande av tingsrättens dom stadfäster Arbetsdomstolen den mellan parterna träffade förlikningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: CG

Sekreterare: CH

 

3

Postadress Telefon

Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

103 11  STOCKHOLM Telefax www.arbetsdomstolen.se

Besöksadress 08-617 66 15

Stora Nygatan 2 A och B